วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

click Here 

click Here

สมาชิกส่งเอกสารได้ที่ E-mail : krudeesp2@gmail.com
หรือสพป.สมุทรปราการ เขต 2 ห้องอำนวยการ (ชลิตา.)
โทร 0 2330 0141 - 4 

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

 ๑.  หลักการและเหตุผล
          เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา  กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานาม พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นต้นแบบแห่งการเป็นครู ตลอดจนการเรียนรู้ และการพัฒนาความสุขที่ยั่งยืนของสังคม
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม มูลนิธิครูของแผ่นดิน จึงได้จัดทำโครงการ เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ขึ้น เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ  และสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นครูดี เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๐
และเพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็น “ครู ผู้สร้างคนดีให้แก่แผ่นดิน” ครูดีของแผ่นดินจะได้ร่วมกันสร้างคนดีให้แก่แผ่นดิน ด้วยการสร้างนักเรียนที่มีความรู้ คู่ความดี พร้อมความสุข ปฏิบัติตนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ทำกิจกรรมสืบสานโครงการพระราชดำริ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (หรือศาสนาที่ตนนับถือ) เพื่อถวายเป็นราชสักการะ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาผู้เรียนให้พ้นจากความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นทุกข์อันเกิดจากสรีระ ทุกข์จากการอยู่ร่วมกัน ทุกข์จากการประกอบอาชีพ หรือแม้แต่ทุกข์อันเกิดจากกิเลสภายในตน และเพื่อสนองพระราชกระแสที่ว่า ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู” “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตนเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่าและ ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี

๒.  วัตถุประสงค์
๒.๑     เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มีทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒     เพื่อสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ให้มีความรัก ความสามัคคี และมีอุดมการณ์เดียวกัน
๒.๓  เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นครูมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑


๓.  เป้าหมาย
          ๓.๑     เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.๑.๑   ครูที่เข้าร่วมโครงการ เป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มีทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๓.๑.๒   ครูที่เข้าร่วมโครงการ มีการเชื่อมประสาน เป็นเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
๓.๑.๓   ครูที่เข้าร่วมโครงการมีการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ปรับตัวให้เข้ากับภารกิจและสภาพแวดล้อม
          ๓.๒     เป้าหมายเชิงปริมาณ
ระยะที่ ๑        มกราคม ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๙ เขตพื้นที่การศึกษานำร่อง ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ ๑๐ ของเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด มีกลุ่มครูดีของแผ่นดิน เขตพื้นที่การศึกษาละอย่างน้อย ๕ กลุ่ม ๆ ละ ๓ ๘ คน
          ระยะที่ ๒        พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานำร่อง มีเครือข่ายครูดีของแผ่นดินครบทุกตำบล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานำร่อง มีเครือข่ายครูดีของแผ่นดินครบทุกอำเภอ
ระยะที่ ๓        มกราคม ธันวาคม ๒๕๖๐
ขยายเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ รวมเป็นอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด
๔.  กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีความสนใจ และ/หรือ มีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาอาจจะพิจารณาจาก
๔.๑     ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อาทิ โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของครู และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของคุรุสภา โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนดีประจำตำบล (ศรีตำบล) โรงเรียนดีประจำอำเภอ (ในฝัน)
๔.๒     ผู้ที่เคยได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลครูสอนดี คุรุสดุดี รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ หรือรางวัลใดๆ ที่เกี่ยวกับการสอน หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ

๕.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ระยะที่ ๑        ระยะนำร่อง      มกราคม ตุลาคม ๒๕๕๙
ระยะที่ ๒        ระยะพัฒนาและขยายผลในเขตนำร่อง พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ระยะที่ ๓        ระยะขยายผลไปยังเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ มกราคม ธันวาคม ๒๕๖๐

๖.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   คณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูของแผ่นดิน

๗.  ภาคีร่วมดำเนินโครงการ  (กำลังอยู่ในระหว่างการประสานงาน)
          ๗.๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ๗.๒  สถาบันพระปกเกล้า
  ๗.๓ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
          ๗.๔  สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และสังคม (สสค.)
          ๗.๕  กรมประชาสัมพันธ์
          ๗.๖  มูลนิธิยุวสถิรคุณ
          ๗.๗  สมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทย
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ได้ที่ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012885162946

ส่งเมลล์ถึงเครือข่ายครุดี สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ได้ที่
E-Mail  :  krudeesp2@gmail.com   

ติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เลขที่ 1/3  หมู่ 8  ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  โทร. 0 2330 0141 - 4